Algemene voorwaarden

Psychologiepraktijk Masja Smit is geregistreerd bij de NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen). Het NVPA hanteert kwaliteitscriteria en heeft een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psychosociaal therapeut getoetst kan worden.

Daarnaast staat Psychologiepraktijk Masja Smit geregistreerd bij de stichting RBCZ. Dit is een overkoepelende en onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van beroepsoefenaren registreert.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Psychologiepraktijk Masja Smit zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting, dat wil zeggen dat Psychologiepraktijk Masja Smit niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel. Psychologiepraktijk Masja Smit heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

U kunt vanzelfsprekend in overleg wanneer u twijfels heeft over het nut en/of over het voortzetten van de behandeling, en u kunt zelf te allen tijde besluiten deze voortijdig af te breken.

Wachtlijstbeheer en (acute) crisis

Mocht u door drukte op een wachtlijst terecht komen en merken dat uw persoonlijke nood te hoog oploopt, weet dan dat u altijd terug kunt gaan naar uw huisarts om te overleggen of andere hulp nodig is.

Ditzelfde geldt ook voor de situatie dat u (onverwacht) in een acute crisis verkeert. Psychologiepraktijk Masja Smit is niet 24 uur per dag bereikbaar.

In die gevallen kunt u het beste uw huisarts bellen en in de avonden of weekenden een beroep doen op de huisartsenpost (HAP Tiel, tel.:  0900-7060504). Zij zullen samen met u kijken wat er nodig is.

Voor goede zorg bij acute crisis is de begeleiding in deze praktijk ontoereikend.

Mocht u dus het idee hebben dat dringende of intensieve begeleiding gewenst is, dan kunt u zich het beste tot uw huisarts wenden voor het inzetten van een passend traject.

Dossier en geheimhoudingsplicht

Uw behandeling wordt in een dossier bijgehouden. Het cliëntendossier dient als hulpmiddel om de voortgang van het therapeutisch proces te bewaken. Correspondentie met derden wordt ook in het dossier bewaard. Als cliënt heeft u het recht tot inzage. Het dossier wordt 15 jaar bewaard, overeenkomstig de termijn van de wettelijke bewaarplicht . Daarna wordt het dossier op zorgvuldige manier vernietigd.

Alles wat wordt besproken is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw persoonlijke toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Als behandelaar vind ik samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Voor uitwisselen van informatie (mondeling dan wel schriftelijk), bijvoorbeeld met uw huisarts of andere hulpverleners, ben ik verplicht om uw toestemming te vragen. Bij de intake zal ik standaard vragen of u het goed vindt dat ik uw huisarts informeer. U bent daar vrij in. Mocht u dit wensen, dan zal ik vragen dit te schriftelijk te bevestigen op een toestemmingsformulier.

Er is één uitzondering op de geheimhoudingsplicht: als er sprake is van een acuut levensbedreigende situatie of situatie waarin uw eigen veiligheid of die van derden in het geding is, ben ik verplicht om daarvan melding te maken als de noodzakelijke zorg nog niet aanwezig is.

Afzegging van afspraken

U kunt uw afspraak tot maximaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dat kan, telefonisch (eventueel via bericht op de voicemail) of via een bericht per mail. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren of wijzigen binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak worden de kosten van de ingeplande afspraak geheel in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Na elke individuele sessie krijgt u een factuur. Deze dient u zelf binnen 14 dagen te betalen.  Wanneer u aanvullend verzekerd bent, krijgt u afhankelijk van uw polis en zorgverzekeraar de kosten gedeeltelijk of geheel vergoed. U bent zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of dat ook voor uw polis geldt.

Voor relatiegesprekken kunt u meestal geen aanspraak maken op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Mocht u dat willen weten, dan is het goed om vooraf contact op te nemen met uw verzekeraar.

Voor cursussen en trainingen geldt dat u enkele dagen na inschrijving een factuur ontvangt. Deze factuur dient voor de vervaldatum te zijn overgemaakt naar de op de factuur vermelde bankrekening. De vervaldatum is 14 dagen na dagtekening van de factuur.

Bezwaren, vragen of onduidelijkheden over het gefactureerde moeten zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor vervaldatum, door u aan Psychologiepraktijk Masja Smit gemeld worden zodat deze eventueel hersteld kan worden.

Bij niet-betaling binnen de gestelde datum zal Psychologiepraktijk Masja Smit bij de herinneringsfactuur extra administratieve kosten in rekening brengen à € 7,50. Wanneer betaling alsnog uitblijft binnen 14 dagen na datum op de factuur, kan Psychologiepraktijk Masja Smit overgaan tot het inschakelen van een incassobureau en zullen de bijkomende kosten voor uw rekening zijn.

Mocht u door omstandigheden niet kunnen betalen dan wordt u verzocht dit tijdig te melden om tot een betalingsregeling te kunnen komen.

Klachtenregeling

Het is voor u belangrijk te weten dat u uw klachten betreffende de begeleiding of gang van zaken eerst met mij kunt bespreken. Lukt dat niet, of is het resultaat daarvan onbevredigend dan kunt u besluiten om een klacht in te dienen.

Dit kunt u online doen bij het SCAG. SCAG staat voor Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen en is een onafhankelijke stichting, die de zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg vertegenwoordigt. Juristen van het SCAG beoordelen vervolgens of de klacht ontvankelijk is en wijzen een klachtenfunctionaris aan. Deze heeft een mediërende rol en kijkt met de cliënt en therapeut of de klacht opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan komt de klacht terecht bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.