Algemene voorwaarden

Psychologiepraktijk Masja Smit is geregistreerd bij het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen). Het NVPA hanteert kwaliteitscriteria en heeft een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psychosociaal therapeut getoetst kan worden. Daarnaast staat Psychologiepraktijk Masja Smit geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ. Dit is een overkoepelende en onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van beroepsoefenaren in de complementaire zorg registreert.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Psychologiepraktijk Masja Smit zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting, dat wil zeggen dat Psychologiepraktijk Masja Smit niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel. Psychologiepraktijk Masja Smit heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Je kunt vanzelfsprekend in overleg wanneer je twijfels hebt over het nut en/of over het voortzetten van de behandeling, en je kunt zelf te allen tijde besluiten deze voortijdig af te breken.

Wachtlijstbeheer en (acute) crisis

Mocht je door drukte op een wachtlijst terecht komen en merken datjew persoonlijke nood te hoog oploopt, weet dan dat je altijd terug kunt gaan naar je huisarts om te overleggen of andere hulp nodig is.

Ditzelfde geldt ook voor de situatie dat je (onverwacht) in een acute crisis verkeert. Psychologiepraktijk Masja Smit is niet 24 uur per dag bereikbaar.

In die gevallen kun je het beste je huisarts bellen en in de avonden of weekenden een beroep doen op de huisartsenpost (HAP Tiel, tel.:  0900-7060504). Zij zullen samen met jou kijken wat er nodig is.

Voor goede zorg bij acute crisis is de begeleiding in deze praktijk ontoereikend.

Mocht je dus het idee hebben dat dringende of intensieve begeleiding gewenst is, dan kun je je het beste tot je huisarts wenden voor het inzetten van een passend traject.

Dossier en geheimhoudingsplicht

Je behandeling wordt in een dossier bijgehouden. Het cliëntendossier dient als hulpmiddel om de voortgang van het therapeutisch proces te bewaken. Correspondentie met derden wordt ook in het dossier bewaard. Als cliënt heb je het recht tot inzage. Het dossier wordt 20 jaar bewaard, overeenkomstig de termijn van de wettelijke bewaarplicht. Daarna wordt het dossier op zorgvuldige manier vernietigd.

Alles wat wordt besproken is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder jouw persoonlijke toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Als behandelaar vind ik samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Voor uitwisselen van informatie (mondeling dan wel schriftelijk), bijvoorbeeld met uw huisarts of andere hulpverleners, ben ik verplicht om jouw toestemming te vragen. Bij de intake zal ik standaard vragen of je het goed vindt dat ik je huisarts informeer. Je bent daar vrij in. Mocht je dit wensen, dan zal ik vragen dit te schriftelijk te bevestigen op een toestemmingsformulier.

Er is één uitzondering op de geheimhoudingsplicht: als er sprake is van een acuut levensbedreigende situatie of situatie waarin jouw eigen veiligheid of die van derden in het geding is, ben ik verplicht om daarvan melding te maken als de noodzakelijke zorg nog niet aanwezig is.

Afzegging van afspraken

Je kunt je afspraak tot maximaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dat kan, telefonisch (eventueel via bericht op de voicemail) of via een bericht per mail. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren of wijzigen binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak worden de kosten van de ingeplande afspraak geheel in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Na elke sessie krijg je een factuur. Deze dien je zelf binnen 14 dagen te betalen. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, krijg je afhankelijk van je polis en zorgverzekeraar de kosten gedeeltelijk of geheel vergoed. Dit geldt helaas niet voor elke verzekeraar. Je bent zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of dat ook voor jouw polis geldt. Een overzicht van de vergoedingen vindt je via deze link:  https://nvpa.org/verzekeringen/public.

Voor relatiegesprekken kun je meestal geen aanspraak maken op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Mocht je dat willen weten, dan is het goed om vooraf contact op te nemen met je verzekeraar.

De factuur dient voor de vervaldatum te zijn overgemaakt onder vermelding van het factuurnummer naar de op de factuur vermelde bankrekening. Het kan weleens voorkomen dat de factuur aan je zicht is ontschoten, je krijgt tot 2x toe automatisch een herinnering. Ook kan het gebeuren, dat je betaling nog niet is verwerkt en je onterecht een herinnering krijgt.

Bezwaren, vragen of onduidelijkheden over het gefactureerde moeten zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor vervaldatum, door jou aan Psychologiepraktijk Masja Smit gemeld worden zodat deze eventueel hersteld kan worden.

Mocht je door omstandigheden niet kunnen betalen dan wordt je verzocht dit tijdig te melden om tot een betalingsregeling te kunnen komen. Als er sprake is van wanbetaling zonder enige vorm van overleg, kan Psychologiepraktijk Masja Smit overgaan tot het inschakelen van een incassobureau en zullen de bijkomende kosten voor uw rekening zijn.

Klachtenregeling

Het is voor jou belangrijk te weten dat je jouw klachten betreffende de begeleiding of gang van zaken eerst met mij kunt bespreken. Lukt dat niet, of is het resultaat daarvan onbevredigend dan kun je besluiten om een klacht in te dienen.

Dit kun je online doen bij het SCAG. SCAG staat voor Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen en is een onafhankelijke stichting, die de zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg vertegenwoordigt. Juristen van het SCAG beoordelen vervolgens of de klacht ontvankelijk is en wijzen een klachtenfunctionaris aan. Deze heeft een mediërende rol en kijkt met de cliënt en therapeut of de klacht opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan komt de klacht terecht bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.

Voor info:
Bereikbaarheid SCAG: www.SCAG.nl, tel: 085-9022863, mail: info@scag.nl.
Er is ook een folder: ‘U heeft een klacht. Wat nu?’ Deze is beschikbaar in mijn praktijk of kun je zelf opzoeken via deze link