Algemene voorwaarden

Psychologiepraktijk Masja Smit is geregistreerd bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen). Beide verenigingen hanteren kwaliteitscriteria, hebben een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van de behandelaar moet voldoen. Daarnaast staat Psychologiepraktijk Masja Smit geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ. Dit is een overkoepelende en onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van beroepsoefenaren in de complementaire zorg registreert.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Psychologiepraktijk Masja Smit zal de door haar te leveren zorg en diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting, dat wil zeggen dat Psychologiepraktijk Masja Smit niet instaat voor het succes en welslagen van die zorg en dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel. Psychologiepraktijk Masja Smit heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Je kunt vanzelfsprekend in overleg wanneer je twijfels hebt over het nut en/of over het voortzetten van de behandeling, en je kunt zelf te allen tijde besluiten deze voortijdig af te breken.

Wachtlijstbeheer en (acute) crisis

Mocht je door drukte op een wachtlijst terecht komen en gaandeweg merken dat de persoonlijke nood te hoog oploopt, weet dan dat je altijd terug kunt gaan naar je huisarts om te overleggen of andere hulp nodig is. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar, deze kan bemiddelen voor het sneller inschakelen van een zorgverlener. 

Psychologiepraktijk Masja Smit is niet 24 uur per dag bereikbaar. Bij een acute of onverwachte crisis waarbij directe hulp nodig is, is het beste direct contact op te nemen met de huisarts. In de avonden of weekenden is de huisartsenpost bereikbaar in Tiel via telefoonnummer 0900-7060504. Zij zullen samen met jou kijken wat er nodig is en kunnen indien nodig de zorg van de crisisdienst inschakelen.

Dossier en geheimhoudingsplicht

Je behandeling wordt in een dossier bijgehouden. Het cliëntendossier dient als hulpmiddel om de voortgang van het therapeutisch proces te bewaken. Correspondentie met derden wordt ook in het dossier bewaard. Als cliënt heb je het recht tot inzage. Het dossier wordt 20 jaar bewaard, overeenkomstig de termijn van de wettelijke bewaarplicht. Daarna wordt het dossier op zorgvuldige manier vernietigd. Alles wat wordt besproken is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder jouw persoonlijke toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Als behandelaar vind ik samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Voor uitwisselen van informatie (mondeling dan wel schriftelijk), bijvoorbeeld met uw huisarts of andere hulpverleners, ben ik verplicht om jouw toestemming te vragen. Bij de intake zal ik standaard vragen of je het goed vindt dat ik je huisarts informeer. Je bent daar vrij in. Mocht je dit wensen, dan zal ik vragen dit te schriftelijk te bevestigen op een toestemmingsformulier.

Er is één uitzondering op de geheimhoudingsplicht: als er sprake is van een acuut levensbedreigende situatie of situatie waarin jouw eigen veiligheid of die van derden in het geding is, ben ik verplicht om daarvan melding te maken als de noodzakelijke zorg daarvoor nog niet aanwezig is.

Afzegging van afspraken

Je kunt je afspraak tot maximaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dat kan, telefonisch (eventueel via bericht op de voicemail van 06-53775026) of per mail.  Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren of wijzigen binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak wordt er € 75,- in rekening gebracht. Dit wordt gefactureerd als een no-show, en kan niet worden verhaald bij de zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

Ik verwerk met regelmaat de facturen.

Bij de gecontracteerde zorgverzekeraars ontvang je geen factuur, omdat ik deze rechtstreeks kan indienen.

In alle andere gevallen geldt dat je het totale bedrag van de factuur zelf aan Psychologiepraktijk Masja Smit moet betalen, en in geval van vergoeding de factuur bij de zorgverzekeraar kunt indienen.

Afhankelijk van het type polis krijg je de kosten gedeeltelijk of geheel vergoed. Kijk dan na in de polis of vraag dat bij de zorgverzekeraar na.

Bij de aanvullende polissen geldt dat helaas niet voor elke verzekeraar, op dit overzicht is dat terug te zien via deze link.

Voor relatiegesprekken kun je meestal geen aanspraak maken op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Mocht je dat willen weten, dan is het goed om vooraf contact op te nemen met je verzekeraar.

De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden overgemaakt onder vermelding van het factuurnummer naar de bankrekening van Psychologiepraktijk Masja Smit. Het kan weleens voorkomen dat de factuur aan je zicht is ontschoten, je krijgt tot 2x toe automatisch een herinnering. Ook kan het andersom gebeuren, dat je betaling nog niet is verwerkt en je onterecht een herinnering krijgt.

Bezwaren, vragen of onduidelijkheden over het gefactureerde moeten zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor vervaldatum, aan Psychologiepraktijk Masja Smit gemeld worden zodat deze eventueel hersteld kan worden. Mocht je door omstandigheden niet kunnen betalen, dan word je verzocht dit tijdig te melden, zodat we samen tot een betalingsregeling kunnen komen.

Klachtenregeling

Het is belangrijk te weten dat je eventuele klachten of vragen betreffende de begeleiding of gang van zaken eerst met mij kunt bespreken. Lukt dat niet goed, of is het resultaat daarvan onbevredigend dan kun je besluiten om een klacht in te dienen. Vanuit mijn verschillende routes als behandelaar zijn er ook twee routes m.b.t. het indienen van een klacht.

Psychologische zorg vanuit de basisverzekering

Via het NIP ben ik lid van Klacht&Company. Dit is een bureau waar zelfstandige en onafhankelijke klachtenfunctionarissen werkzaam zijn.

Klacht&Company is bereikbaar via:

Mailadres: nip@klachtencompany.nl

Telefonisch: 088 – 234 16 08.

Klik hier voor het klachtenformulier. 

Psychologische zorg vanuit de aanvullende zorg

Via de NVPA ben ik lid van het SCAG. SCAG staat voor Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen en is een onafhankelijke stichting en kenniscentrum voor klachten en geschillen in de complementaire zorg.

Het SCAG is bereikbaar via:

Mailadres: info@scag.nl

Telefonisch: 085 – 902 28 63
Klik hier voor de informatiefolder.

Deze folder is ook beschikbaar in mijn praktijk.