Twee routes voor psychologische zorg

 

Op deze pagina staan twee behandelroutes beschreven. Deze hebben te maken met de zorg- of begeleidingsvraag, de wijze van aanmelding en de vergoeding vanuit de verzekering. Deze zijn voor het gemak route 1 en 2 genoemd. 

In het kort:

Route 1: als je bij de huisarts bent geweest in verband met bepaalde klachten, en een verwijsbrief hebt meegekregen voor het behandelen van een stoornis. Deze zorg valt onder de basisverzekering.

Route 2: als je je hebt aangemeld vanuit een behoefte aan psychologische begeleiding, vanuit levensfaseproblematiek, of om een bepaald thema in je leven te verkennen. De kosten van deze begeleiding worden vaak (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Route 1: met verwijsbrief van de huisarts

 

Psychologische zorg vergoed vanuit de basisverzekering 

Alleen psychische stoornissen vermeld in het psychiatrisch handboek, de DSM-V, komen in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Heb je een verwijsbrief van de huisarts, waarin (een vermoeden van) een DSM-V stoornis staat, zoals bijvoorbeeld een stemmings- of angststoornis, dan wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering.  

 

Voor informatie over tarieven en vergoedingen, klik hier.

 

Er zijn een aantal stoornissen uitgesloten van vergoeding vanuit de basisverzekering. Daaronder valt bijvoorbeeld de aanpassingsstoornis, terwijl deze vaak voorkomt. Een aanpassingsstoornis is een stoornis waarbij emotionele en fysieke symptomen zijn ontstaan als reactie op een stressor, zoals echtscheiding, verlies van werk of rouw. Een zorgvraag hierover komt regelmatig voor en kan desgewenst wél worden behandeld worden in mijn praktijk (lees verder bij route 2). Ook slaapstoornissen, burn-out, werkgerelateerde en relatieproblematiek worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Belangrijk voor de aanmelding: 

Voor het eerste intakegesprek is een verwijsbrief van de huisarts nodig. 

 Daarin moeten een aantal zaken vermeld staan:   

 • dat het gaat om een verwijzing naar de Basis-GGZ (B-GGZ) 
 • dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-V-stoornis 
 • de naam en AGB-code van de verwijzer. 

Een verwijsbrief is maximaal 6 maanden geldig. 
Naast de verwijsbrief is het belangrijk om ook een identiteitsbewijs mee te nemen.  

 

Werkwijze na aanmelding: 

In een telefonische screening wordt een inschatting gemaakt of behandeling in deze praktijk passend is. Daarna wordt er een afspraak voor een intakegesprek gemaakt en een aanmeldformulier verstuurd. In de intakefase (meestal 2 gesprekken) bespreken we de aard en achtergrond van de klachten en het algeheel functioneren. Ook wordt er een uitgebreide vragenlijst afgenomen, waarna op grond van alle informatie de diagnose en zorgvraag wordt vastgesteld. 

 

In een adviesgesprek wordt de diagnose en het voorstel over de behandeling van de zorgvraag teruggekoppeld. Er kunnen drie uitkomsten zijn: 

 • als de zorgvraag aansluit bij de behandelmogelijkheden in deze praktijk wordt er een behandelplan besproken en een vervolgafspraak gemaakt. 
 • het kan zijn dat een verwijzing naar een collega meer passend is, omdat de zorgvraag om andere expertise vraagt.  
 • zoals eerder vermeld kan het voorkomen dat er wel psychologische ondersteuning gewenst is, maar dat er geen sprake is van een stoornis, of dat de stoornis niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering. In dat geval is  behandeling in deze praktijk wel vaak mogelijk, zoals hieronder te lezen is bij route 2. 
 

Route 2: op eigen initiatief, zonder verwijsbrief

 

Psychologische zorg passend bij aanvullende zorg 

Kom je op eigen initiatief voor psychologische begeleiding, zonder verwijzing van de huisarts, dan kom je soms in aanmerking voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering. Voor meer informatie over tarieven en vergoedingen, klik hier. 
 
Onderwerpen voor psychologische begeleiding die goed in mijn praktijk passen zijn: 

 • zelfbeeld, identiteit, relaties met anderen 
 • overbelasting, stress, zelfzorg, energiebeheer 
 • levensfasevragen rond identiteitsvorming, relatie- en gezinsfase, wel/niet krijgen van kinderen, midlife/de overgang, veranderingen rond ouder worden
 • verlies– en rouwervaringen
 • aanpassing na grote verandering, bv relatiebreuk, wisseling van baan, verhuizing, zorgen over naasten, ziekte
 • persoonlijke dilemma’s, existentiële vragen over zingeving, religie

Aanvullende redenen om gebruik te maken van deze zorg kunnen zijn: 

 • deze zorg is niet gebonden aan een stoornis of verwijzing via de huisarts 
 • minder administratie, meer ruimte voor gesprek 
 • lage drempel om na afronding nog eens terug te komen: er hoeft geen nieuwe verwijzing te worden aangevraagd  

Werkwijze na aanmelding: 

Binnen twee werkdagen na aanmelding probeer ik contact op te nemen. In het telefoongesprek kunnen we samen beoordelen of de vraag aansluit bij mijn behandelmogelijkheden en of het contact prettig voelt. Dat laatste is belangrijk om tot een goede samenwerking te komen.  

Indien dat het geval is, maken we een afspraak voor een intakegesprek, waarin de zorgvraag uitgebreider wordt verkend, en er een beeld wordt gevormd van een passende behandelvorm.  

In principe werk ik kortdurend: meestal is dat tussen 5-10 gesprekken, soms wel gespreid over een langere periode. De frequentie van de gesprekken bepalen we samen en kunnen we tijdens de behandeling aanpassen. Ook kan het zijn dat we de behandeling combineren met een andere behandelvorm, bv een lichaamsgerichte benadering, of met een gesprek met een naaste.  

 

Bij de afronding van de gesprekken kijken we samen terug, en kan er een afrondingsbrief worden verzonden naar de huisarts, waarbij we samen de inhoud bepalen.