Privacyverklaring
Psychologiepraktijk Masja Smit

Psychologiepraktijk Masja Smit, gevestigd te Culemborg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66407311, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologiepraktijk Masja Smit met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologiepraktijk Masja Smit persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Psychologiepraktijk Masja Smit;
c. bezoekers van www.psychologiepraktijkmasjasmit.nl
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologiepraktijk Masja Smit;
e. alle overige personen die met Psychologiepraktijk Masja Smit contact opnemen of van wie Psychologiepraktijk Masja Smit persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologiepraktijk Masja Smit verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologiepraktijk Masja Smit zijn gegenereerd.

3. Doeleinden verwerking

Psychologiepraktijk Masja Smit verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een behandelovereenkomst voor psychologische zorg en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychologiepraktijkmasjasmit.nl;
d. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Psychologiepraktijk Masja Smit verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst voor psychologische zorg, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren. Registratie van het BSN gebeurt alleen bij zorg vanuit de GB-GGZ ivm de Zorgverzekeringswet, bij aanvullende zorg wordt het BSN niet geregistreerd;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Psychologiepraktijk Masja Smit kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologiepraktijk Masja Smitpersoonsgegevens verwerken. Psychologiepraktijk Masja Smit sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologiepraktijk Masja Smit deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologiepraktijk Masja Smit deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Psychologiepraktijk Masja Smit geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologiepraktijk Masja Smit ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Psychologiepraktijk Masja Smit bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologiepraktijk Masja Smit hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacyverklaringen

Psychologiepraktijk Masja Smit kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologiepraktijk Masja Smit gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologiepraktijk Masja Smit te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Masja Smit door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologiepraktijkmasjasmit.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologiepraktijk Masja Smit persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Masja Smit door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologiepraktijkmasjasmit.nl.  Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).