Privacyverklaring
Psychologiepraktijk Masja Smit

Psychologiepraktijk Masja Smit is een praktijk die psychologische begeleiding en relatiegesprekken aanbiedt. Ten behoeve van de begeleiding wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. Het is van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden in deze praktijk zorgvuldig verwerkt en beveiligd, volgens de eisen uit de privacywetgeving. Dat houdt het volgende in:

 • er wordt duidelijk vermeld voor welke doeleinden er persoonsgegevens worden verwerken. Dat staat uitgelegd in deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • er wordt eerst uitdrukkelijke toestemming gevraagd om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • je gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of er een wettelijke verplichting geldt;
 • wanneer je gegevens worden gedeeld, worden er afspraken gemaakt met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen en deze maatregelen vragen wij ook van partijen die in opdracht van de praktijk persoonsgegevens verwerken;
 • je recht om je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen wordt gerespecteerd.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen heeft en contact wilt opnemen, kan dat via onderstaande contactgegevens:

 • telefonisch: 06 – 53775026
 • e-mail: info@psychologiepraktijkmasjasmit.nl
 • Via het contactformulier op deze website: als je je naam en telefoonnummer achterlaat wordt er contact met je opgenomen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website of bij het maken een eerste afspraak laat je bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Voor het opnemen van contact of het maken van een afspraak zijn algemene persoonsgegevens noodzakelijk, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze worden gebruikt voor het leggen van contact. Bij het opstarten van een behandeling worden deze gegevens aan uw dossier gekoppeld en ook gebruikt voor facturering.

In het behandelproces kan het zijn dat er ook bijzondere persoonsgegevens aan de orde komen in het kader van je vraag en behandeling, zoals religie/levensbeschouwing, afkomst, seksuele geaardheid, (medische) gegevens met betrekking tot gezondheid/ziekte, etc. Dit soort bijzondere persoonsgegevens worden niet standaard verzameld, maar kunnen aan de orde komen om je beter te begrijpen en van dienst te zijn. Je bent uiteraard zelf vrij om op bepaalde vragen in te gaan, dan wel zelf bepaalde gegevens al dan niet te verstrekken. Deze gegevens worden in jouw persoonlijk behandeldossier verwerkt en zijn alleen door de behandelaar in te zien.

Doeleinden van gegevensverwerking

Hieronder worden nog even de doeleinden op een rij gezet waartoe bovenstaande gegevens kunnen worden gebruikt (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt). Gegevens kunnen worden gebruikt:

 • om je de mogelijkheid te bieden contact te leggen voor informatie of om een afspraak te maken.
 • om je hulpvraag zo goed mogelijk te begrijpen en vandaaruit een passend advies of begeleiding te bieden.
 • om je behandelproces zo goed mogelijk te kunnen vastleggen en verantwoorden.
 • om facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen verwerken.
 • om jou als cliënt te kunnen informeren over algemene wijzigingen binnen Psychologiepraktijk Masja Smit.

Beveiligen en bewaren

Psychologiepraktijk Masja Smit neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Na inschrijving in mijn praktijk, krijgt u via mijn praktijkvoeringprogramma een beveiligde cliëntlogin waarmee je je eigen persoonsgegevens kunt inzien en aanpassen, en je mij kunt mailen of persoonlijke gegevens kunt toezenden. Psychologiepraktijk Masja Smit zorgt ervoor dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Psychologiepraktijk Masja Smit sluit met hen een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) daaraan stelt.

De gegevens worden 20 jaar bewaard en daarna vernietigd, overeenkomstig de bewaarplicht vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens binnen de gezondheidszorg. Mocht je deze termijn te lang vinden, dan kun je een schriftelijk verzoek indienen om je dossier eerder te vernietigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Je hebt altijd inzage in je eigen dossier. Een verzoek daartoe kun je indienen bij je behandelaar.

Bij relatietherapie dienen beide partners in te stemmen voor volledige inzage, omdat er maar één dossier wordt bijgehouden voor beide partners. Indien één van de partners niet instemt, kan het dossier enkel gecensureerd worden ingezien.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links op de website van Psychologiepraktijk Masja Smit zijn verbonden. Om je ervan te vergewissen hoe zij met persoonsgegevens omgaan kun je het beste de privacyverklaring van de betreffende website nalezen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht het niet lukken om er samen uit te komen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 7 februari 2022.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat er nog wijzigingen plaatsvinden in deze privacyverklaring. Na verwerking van wijzigingen zal de nieuwe versie zo spoedig mogelijk op de website worden gepubliceerd.