Privacyverklaring
Psychologiepraktijk Masja Smit

Psychologiepraktijk Masja Smit is een praktijk die psychologische begeleiding en relatiegesprekken aanbiedt. Ten behoeve van de begeleiding wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. Het is van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden in deze praktijk zorgvuldig verwerkt en beveiligd, volgens de eisen uit de privacywetgeving. Dat houdt het volgende in:

 • er wordt duidelijk vermeld voor welke doeleinden er persoonsgegevens worden verwerken. Dat staat uitgelegd in deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • er wordt eerst uitdrukkelijke toestemming gevraagd om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of er een wettelijke verplichting geldt;
 • wanneer uw gegevens worden gedeeld, worden er afspraken gemaakt met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en deze maatregelen vragen wij ook van partijen die in opdracht van de praktijk persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht om uw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen wordt gerespecteerd.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen heeft en contact wilt opnemen, kan dat via onderstaande contactgegevens:

 • telefonisch: 06 – 53775026
 • e-mail: info@psychologiepraktijkmasjasmit.nl
 • Via het contactformulier op deze website: als u naam en telefoonnummer achterlaat wordt er contact met u opgenomen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website of bij het maken een eerste afspraak laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Voor het opnemen van contact of het maken van een afspraak zijn algemene persoonsgegevens noodzakelijk, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze worden gebruikt voor het leggen van contact. Bij het opstarten van een behandeling worden deze gegevens aan uw dossier gekoppeld en ook gebruikt voor facturering.

In het behandelproces kan het zijn dat er ook bijzondere persoonsgegevens aan de orde komen in het kader van uw vraag en behandeling, zoals religie/levensbeschouwing, afkomst, seksuele geaardheid, (medische) gegevens met betrekking tot gezondheid/ziekte, etc. Dit soort bijzondere persoonsgegevens worden niet standaard verzameld, maar kunnen aan de orde komen om u beter te begrijpen en van dienst te zijn. U bent uiteraard zelf vrij om op bepaalde vragen in te gaan, dan wel zelf bepaalde gegevens al dan niet te verstrekken. Deze gegevens worden in uw persoonlijk behandeldossier verwerkt en zijn alleen door de behandelaar in te zien.

Doeleinden van gegevensverwerking

Hieronder worden nog even de doeleinden op een rij gezet waartoe bovenstaande gegevens kunnen worden gebruikt (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt). Gegevens kunnen worden gebruikt:

 • om u de mogelijkheid te bieden contact te leggen voor informatie of om een afspraak te maken.
 • om uw hulpvraag zo goed mogelijk te begrijpen en vandaaruit een passend advies of begeleiding te bieden.
 • om uw behandelproces zo goed mogelijk te kunnen vastleggen en verantwoorden.
 • om facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen verwerken.
 • om u als cliënt te kunnen informeren over algemene wijzigingen binnen Psychologiepraktijk Masja Smit.

Beveiligen en bewaren

Psychologiepraktijk Masja Smit neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Binnen het praktijkvoeringprogramma van Zorglink, wordt gewerkt aan een beveiligde manier om met u te mailen. Het advies is om tot die tijd persoonlijke of vertrouwelijke informatie niet per mail of per contactformulier te verstrekken. U kunt altijd per mail of telefoon laten weten dat u contact wenst of mij wilt spreken in verband met een persoonlijke vraag of kwestie. Het streven is om binnen twee werkdagen telefonisch contact met u op te nemen. Ook krijgt u een aparte cliëntlogin waarmee u kunt inloggen en uw eigen persoonsgegevens kunt inzien. Psychologiepraktijk Masja Smit draagt ervoor zorg dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Psychologiepraktijk Masja Smit sluit met hen een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) daaraan stelt.

De gegevens worden 15 jaar bewaard en daarna vernietigd, overeenkomstig de bewaarplicht vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens binnen de gezondheidszorg. Mocht u deze termijn te lang vinden, dan kunt een schriftelijk verzoek indienen om uw dossier eerder te vernietigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft altijd inzage in uw eigen dossier. Een verzoek daartoe kunt u indienen bij uw behandelaar.

Bij relatietherapie dienen beide partners in te stemmen voor volledige inzage, omdat er maar één dossier wordt bijgehouden voor beide partners. Indien één van de partners niet instemt, kan het dossier enkel gecensureerd worden ingezien.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links op de website van Psychologiepraktijk Masja Smit zijn verbonden. Om u ervan te vergewissen hoe zij met persoonsgegevens omgaan kunt u het beste de privacyverklaring van de betreffende website nalezen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht het niet lukken om er samen uit te komen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring treedt in werking op 25 mei 2018.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat er nog wijzigingen plaatsvinden in deze privacyverklaring. Na verwerking van wijzigingen zal de nieuwe versie zo spoedig mogelijk op de website worden gepubliceerd.